Somimi Gimba gu Iliitleemu

Handikaa da ariiriru Ila/imbidu gu /abu hari Burungaisoo, haa kitaababaa paslaapasloo Ila/imbidu gu Segigo tiꞌii wana. Leehhii kitaabuu haa afamaraa gosi slaahhadisa da kitaabuu gas laꞌade soma.