Somimi Gimba gu Iliitleemu

Handikaa da ariiriru Ila/imbidu gu /abu hari Burungaisoo, haa kitaababaa paslaapasloo Ila/imbidu gu Segigo tiꞌii wana. Leehhii kitaabuu haa afamaraa gosi slaahhadisa da kitaabuu gas laꞌade soma. 

 

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.