Raa'amee da Burungaisoo

Raaꞌamu ti amoo leẽ kilesi dari laqaru ou gu hida. Itatiisi raaꞌamu haa dugu muunaboo/eesiye ha afoo da hhoi da Burungee. 

Thumbnail image