Filimu gu Yeesu

Filimu gu Yeesu yoóti laqana ibinaa da Yeesu Kristu. Filimuki wana hari gimba goori gu Burungaisoo. Ilaqinci tiꞌii biraage, ma khuꞌunti filamukee baku sirakoomi Filimuki gu Yeesu hari Burungaisoo. Bere slaꞌada slawa ilaqinci daqatee daa handikimi “Download” hari Burungaisoo /eetisii. 

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.