Kitaabuu gu Yoona

Kitaabuu gu Yoona yoóti laqana hiikaasa haa murumuꞌuuma da Iliitleemu. Iliitleemu yaa ya/abi Yoona na leehhisi ya/aboo dosi yaamu daa eteediidine na “Ninaawi.” Teesaaqay see, Yoona haraa slaiyaaba dawa ya/abotee. Ilaqinci tiꞌii biraage, ma itatiisidi catimisu gu Yoona hari Burungaisoo. 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.