Kitaabuu gu Ruutu

Kitaabuu gu Ruutu ti kona catimu gu slaꞌamuu. Kitaabuki yoóti laqana hhoinay gu /imba haa slaꞌamukaꞌa Iliitleemu gi slaiye daqa hida gonge. Iliitleemu giyoóti iliikona hhawatee, tigay daqa hida gu hhapapu gongo. Ilaqinci tiꞌii biraage, ma itaatiisidi catimisu gu Ruutu hari Burungaisoo. 

Thumbnail image