Kitaabuu gu Ruutu

Kitaabuu gu Ruutu ti kona catimu gu slaꞌamuu. Kitaabuki yoóti laqana hhoinay gu /imba haa slaꞌamukaꞌa Iliitleemu gi slaiye daqa hida gonge. Iliitleemu giyoóti iliikona hhawatee, tigay daqa hida gu hhapapu gongo. Ilaqinci tiꞌii biraage, ma itaatiisidi catimisu gu Ruutu hari Burungaisoo.