Catimisu gu Pasaaka

/uuru gu sadaaka da slaꞌamuu dugoó tiꞌii laqana catimisu gu Pasaakage. Yeesu gwaaꞌaraa dosi, qariqaaqari balalu tamige hiica/a dosi aysago haa ki/eemoo dosi rawaa gu rawge. Gimbaki gonkosaa dugwaatii roogisi gimbakii gu hiioyimiri gu afoo somaage, tiꞌii biraage. Itatiisi slaꞌamuu gu Yeesu hari Burungaisoo. 

  

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.