Catimisu gu Pasaaka

/uuru gu sadaaka da slaꞌamuu dugoó tiꞌii laqana catimisu gu Pasaakage. Yeesu gwaaꞌaraa dosi, qariqaaqari balalu tamige hiica/a dosi aysago haa ki/eemoo dosi rawaa gu rawge. Gimbaki gonkosaa dugwaatii roogisi gimbakii gu hiioyimiri gu afoo somaage, tiꞌii biraage. Itatiisi slaꞌamuu gu Yeesu hari Burungaisoo. 

  

Thumbnail image