Kitaababaa da Burungaisoo

Downloads: 

Kitaababaa da somaa hari Burungaisoo wanta daqatii doó eteedine na “tovuuti” baku bere slaꞌada slawaki hari amoo waka kompuyuutago. Kitaababaa wanta dari giyaadaraa dandiray, idoo ga ilii somine. Kara wanta kitaababaa da tiitikinaaniyo, gimba gu hiihhantlimisu haa kitaababaa doó ilakeesa gimba gu Burungaisoo. 

Burunge pastors and Bible dictionaries, cropped (2).jpg