Catimisu gu Krismaasi

Krismaasi ti losona gu hiidawa da Yeesu Kristu ha Mariyaamu koraraa elefu cada (2000) gwaa hiicatee. Iliitleemu yaati ya/abi Yeesu sawaadii pahha, ma laqami slaꞌamuu kosi khoorotii. Itatiisi catimisu gu hiidawaraa da Yeesu hari Burungaisoo. 

Thumbnail image