Catimisu gu Krismaasi

Krismaasi ti losona gu hiidawa da Yeesu Kristu ha Mariyaamu koraraa elefu cada (2000) gwaa hiicatee. Iliitleemu yaati ya/abi Yeesu sawaadii pahha, ma laqami slaꞌamuu kosi khoorotii. Itatiisi catimisu gu hiidawaraa da Yeesu hari Burungaisoo. 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.