Kwahhasi!

Dandiray haã hhaꞌaluumidani haã slaydi daqa da ilii wane hiikurukuriru gu gimba goori. Tiꞌii slayda kitaababaa, idadu gu akhamisu, raaꞌamee haa idadu gu khuꞌuduũ. Gonkoinaa haa gimba gu Burungaisoo! Kitaababaa wanta sa hida goõ, handikaa da akhamisu haa pichaa da ariiru! Bere konta ilahudaa lensee baku gimba waku sandi slaꞌade kaawa sandi kaade dandiray.

/iisoo hari khisla!

Burunge Dedication, entering.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.